Σάββατο, 16 Ιουνίου 2012

Βοήθεια ΕΕ προς τ/''κ'' επιχειρήσεις


Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για ενίσχυση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τ/''κ'' ΜΜΕ

Την πρόσκληση υποβολής προτάσεων «Ανάπτυξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ): Εκσυγχρονισμός των προϊόντων και των υπηρεσιών» προκήρυξε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του προγράμματος παροχής βοήθειας που χρηματοδοτεί η ΕΕ για την ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης της τουρκο''κυπριακής'' κοινότητας.


Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο γενικός στόχος της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η ενίσχυση και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στο πλαίσιο της τ/''κ'' κοινότητας και η διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας ως μέσο για τη βελτίωση της αγοράς εργασίας και τη διατήρηση των φυσικών πόρων.

Αποσκοπεί στη στήριξη των τοπικών ΜΜΕ να βελτιώσουν την ποιότητα των προϊόντων τους και παράλληλα να μειώσουν το κόστος παραγωγής. Η πρόσκληση θα παράσχει στήριξη για την προώθηση της επιχειρηματικής αριστείας μέσω του εκσυγχρονισμού των προϊόντων και των υπηρεσιών των τ/''κ'' ΜΜΕ, με την παράλληλη στήριξη πρωτοβουλιών για οικονομίες στις δαπάνες, όπως δράσεις υπέρ της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η πρόσκληση θα συνεχίσει επίσης να προετοιμάζει τον ιδιωτικό τομέα της τ/''κ'' κοινότητας για την εφαρμογή των ευρωπαϊκών προτύπων και επιπλέον θα ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ τουρκο''κυπριακών'' και ελληνοκυπριακών επιχειρήσεων.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η πρόσκληση είναι ανοιχτή για προτάσεις που συνάδουν τόσο με τον γενικό στόχο όσο και με τους ειδικούς στόχους δύο χωριστών μέτρων, δηλαδή: Μέτρο Α: Εκσυγχρονισμός της διαδικασίας παραγωγής των ΜΜΕ με τη θέσπιση προτύπων για την ποιότητα και το περιβάλλον (σειρές ISO EN 9000 και 14000), την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μέτρο B: Εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών που προτείνουν οι ΜΜΕ με τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και τεχνολογίας πληροφοριών.

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ενδεικτικό συνολικό προϋπολογισμό ύψους 5 εκ. ευρώ με επιδοτήσεις μεταξύ 10.000 και 300.000 ευρώ. Στο πλαίσιο και των δύο μέτρων, ποσό ύψους 200.000 ευρώ προορίζεται για τις νεότευκτες επιχειρήσεις.

Δημοφιλείς αναρτήσεις