Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

Τα παίρνουν χοντρά οι αλλοδαποί στην Κύπρο - Εκατομμύρια σε λήπτες δημόσιου βοηθήματος

Εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν υπό μορφή δημοσίων βοηθημάτων, επισημαίνει στην ετήσια έκθεση της η Γενική Ελέγκτρια της Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, το ύψος των βοηθημάτων που πληρώθηκαν κατά το 2009 ανήλθε σε €219,7 εκ., σε σύγκριση με €174,7 εκ. το 2008. Σημειώθηκε δηλαδή αύξηση €45 εκ. ή ποσοστό 25,8%, η οποία, σύμφωνα με την Γενική Ελέγκτρια οφείλεται κυρίως στην αύξηση στο ύψος των δημόσιων βοηθημάτων και στην αύξηση της ανεργίας που οδήγησε στην αύξηση του αριθμού των ληπτών.


Αυξήθηκαν οι λήπτες
Ο αριθμός των ατόμων και των εξαρτωμένων τους που έπαιρναν δημόσιο βοήθημα στο τέλος του 2009 ήταν 39.209, σε σύγκριση με 33.430 το 2008. Επιπρόσθετα, το ύψος των βοηθημάτων που πληρώθηκαν σε εγκλωβισμένους κατά το 2009 ανήλθε σε €1.902.259, σε σύγκριση με €1.766.889 το 2008, δηλαδή σημειώθηκε αύξηση €135.370 ή ποσοστό 7,7%, η οποία οφείλεται κυρίως στην παραχώρηση, από 1.7.2008, με βάση απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερ. 9.7.2008, πλήρους επιδόματος σε όλους τους εγκλωβισμένους, ανεξαρτήτως εισοδημάτων, σε σύγκριση με το 50% του επιδόματος που καταβαλλόταν στους εγκλωβισμένους που είχαν εισόδημα από σύνταξη ή εργασία και στην αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων ατόμων που ζουν στα κατεχόμενα και χρειάζονται φροντίδα.

Πληρωμές δημόσιου βοηθήματος σε αλλοδαπούς
Με βάση τους περί Προσφύγων Νόμους και Κανονισμούς και τον περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στην Επικράτεια της Δημοκρατίας Νόμο, οι αλλοδαποί, για σκοπούς δημόσιου βοηθήματος, διαχωρίζονται στις δύο πιο κάτω γενικές κατηγορίες:
(α) Πρόσφυγες, αιτητές ασύλου και άτομα με καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας.
(β) Πολίτες χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και από τρίτες χώρες.

Για την πρώτη κατηγορία, η άδεια παραμονής παραχωρείται από την Υπηρεσία Ασύλου, ενώ για τη δεύτερη κατηγορία παραχωρείται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών. Για σκοπούς παροχής δημόσιου βοηθήματος, η άδεια παραμονής αποτελεί πρόκριμα.

Οι αιτητές ασύλου, αμέσως μετά την άφιξη ή τον εντοπισμό τους, παραπέμπονται στο 
Κέντρο Υποδοχής Κοφίνου ή μελετάται αίτηση για σκοπούς παροχής δημόσιου βοηθήματος, το οποίο καλύπτει μόνο στέγη, τροφή και ρουχισμό. Σύμφωνα με απόφαση διυπουργικής επιτροπής, όλοι οι αιτητές ασύλου δεν έχουν πρόσβαση σε εργασία κατά τους πρώτους 6 μήνες.

Στις περιπτώσεις των αναγνωρισμένων προσφύγων, των αλλοδαπών που τυγχάνουν διεθνούς προστασίας και των αλλοδαπών των οποίων η άδεια παραμονής παραχωρείται για ανθρωπιστικούς λόγους, παρέχεται κανονικά δημόσιο βοήθημα, για κάλυψη των βασικών και ειδικών αναγκών τους.

Όσον αφορά στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τίθενται όροι και προϋποθέσεις για την παραχώρηση δικαιώματος παραμονής στη Δημοκρατία πέραν των τριών μηνών. Θα πρέπει να αποδείξουν ότι είναι μισθωτοί εργαζόμενοι ή αυτοτελώς εργοδοτούμενοι ή φοιτητές ή διαθέτουν επαρκείς πόρους για τη συντήρηση των ιδίων και των μελών των οικογενειών τους, καθώς και ασφάλιση υγείας. Ως εκ τούτου και σύμφωνα με τον περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμο, παρέχεται δημόσιο βοήθημα μόνο κάτω από κάποιες προϋποθέσεις, όπου ο αλλοδαπός παρέμεινε χωρίς εργασία για λόγους υπεράνω της δικής του θέλησης και εφόσον δεν εξελίσσεται σε υπέρμετρο βάρος για τα ταμεία πρόνοιας της Δημοκρατίας.

Από στοιχεία που λήφθηκαν από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, ο μέσος όρος αιτητών πολιτικού ασύλου που λάμβαναν μηνιαίο δημόσιο βοήθημα και δημόσιο βοήθημα με έκτακτα χορηγήματα, ανήλθε το 2009 στους 1.122 και καταβλήθηκε συνολικά ποσό ύψους €14.216.127. Σημειώνεται ότι ο αριθμός ληπτών που λάμβαναν δημόσιο βοήθημα μηνιαία αυξήθηκε από 476 τον Ιανουάριο, στους 953 τον Δεκέμβριο, με κόστος €510.058 και €1.009.262, αντίστοιχα, ενώ ο αριθμός ληπτών που λάμβαναν έκτακτα δημόσια βοηθήματα μειώθηκαν από 488 τον Ιανουάριο στους 419 τον Δεκέμβριο, με κόστος €513.398 και €481.014, αντίστοιχα.

Αλλοδαπός νάναι κι’ ότι νάναι
Δημόσιο βοήθημα εξακολουθεί να παρέχεται και σε αλλοδαπούς αιτητές πολιτικού ασύλου, των οποίων ως τόπος άφιξής τους στην Κύπρο, σύμφωνα με την επιστολή που προσκομίζουν από την Αστυνομία (Confirmation of Submission of Application for Refugee Status), αναφέρονται είτε τα κατεχόμενα, είτε τόπος άγνωστος. Συμπεραίνεται, δηλαδή, ότι δεν αφίχθησαν μέσω των νόμιμων λιμένων ή αερολιμένων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πολύ μάλιστα από αυτούς, καταστρέφουν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα, με την είσοδο τους στη Δημοκρατία ή δεν παρουσιάζονται αμέσως και οικειοθελώς στις Αρχές της Δημοκρατίας, όπως προϋποθέτει ο Νόμος.

Σύμφωνα με το άρθρο 3(7) του περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμου, για να παραχωρηθεί δημόσιο βοήθημα σε υπήκοο τρίτης χώρας, ο οποίος κατέχει το νομικό καθεστώς του αιτητή ασύλου ή καθεστώς προσωρινής διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, δυνάμει του περί Προσφύγων Νόμου, τίθεται ως προϋπόθεση μόνο η παραμονή του στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές, χωρίς ωστόσο να προϋποθέτει και τη νόμιμη είσοδό του στις περιοχές αυτές, μέσω των ελεγχόμενων από τη Δημοκρατία αερολιμένων και λιμανιών.

Το θέμα αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καθίστανται δικαιούχοι δημόσιου βοηθήματος πρόσωπα που εισέρχονται παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας και τα οποία, στη συνέχεια, καταστρέφουν ή εξαφανίζουν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα, για να μη μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητά τους.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του περί Προσφύγων Νόμου, αιτητής, ο οποίος εισέρχεται ή εισήλθε στη Δημοκρατία παράνομα, δεν υπόκειται σε τιμωρία λόγω μόνο της παράνομης εισόδου ή διαμονής του, νοουμένου ότι παρουσιάζεται, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στις Αρχές και εκθέτει τους λόγους της παράνομης εισόδου ή διαμονής του.
Στον Υπουργό Εσωτερικών τέθηκε επίσης και το θέμα της καθυστέρησης που παρατηρείται στην εξέταση των αιτήσεων για αναγνώριση ή μη αναγνώριση ενός αιτητή ως πρόσφυγα. Πληροφοριακά αναφέρεται ότι σύμφωνα με τα άρθρα 13, 14(3) και 18 του περί Προσφύγων Νόμου, η διαδικασία εξέτασης και λήψης απόφασης θα πρέπει να ολοκληρώνεται σε περίπου έξι μήνες.

Πληρωμές δημόσιου βοηθήματος σε Τουρκο"κυπρίους"
Πέραν όμως του ενός εκατομμυρίου ευρώ δόθηκε υπό μορφή δημόσιου βοηθήματος και σε Τουρκο"κύπριους". Από στοιχεία που λήφθηκαν από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, ο μέσος όρος Τουρκο"κυπρίων" ληπτών δημόσιου βοηθήματος ανήλθε το 2009 στους 143 και το ύψος του δημόσιου βοηθήματος που καταβλήθηκε σ’ αυτούς ανήλθε στα €1.485.956. Για το 2008, δόθηκαν στη Γενική Ελέγκτρια στοιχεία για τους πιο πάνω τρεις φορές, τα οποία όμως ήταν διαφορετικά κάθε φορά, γι΄ αυτό και δε θεωρήθηκαν αξιόπιστα και δεν αναφέρονται στην Έκθεσή της.

Δημοφιλείς αναρτήσεις