Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2012

Μεγαλοεταιρίες φέρνουν ξένους ανεξέλεκτα

Mεγάλα χρηματικά ποσά οφείλουν αεροπορικές εταιρείας και άλλοι μεταφορείς στην πολιτεία, ως πρόστιμα που τους επιβλήθηκαν λόγω παραβίασης από μέρους τους των περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Ευθύνη Μεταφορέων) Νόμους του 2000 και 2005 (Ν.36(Ι)/2000 και Ν.38(Ι)/2005),οι οποίοι ίσχυαν μέχρι τις 2.11.2007. Σε αυτή τη σημαντική επισήμανση προβαίνει η Γενική Ελέγκτρια της Δημοκρατίας, στην Ετήσια Έκθεση της.


Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Ευθύνη Μεταφορέων) Νόμους του 2000 και 2005 (Ν.36(Ι)/2000 και Ν.38(Ι)/2005), οι οποίοι ίσχυαν μέχρι τις 2.11.2007, οι μεταφορείς όφειλαν να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διαπιστώνουν ότι υπήκοος τρίτης χώρας που επρόκειτο να μεταφερθεί ή διέλθει από την Κυπριακή Δημοκρατία, ήταν κάτοχος των προβλεπόμενων ταξιδιωτικών εγγράφων και θεωρήσεων που απαιτούνται δυνάμει του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου (Κεφ. 105), όταν επιβιβάζεται στο πλοίο ή στο αεροσκάφος για το ταξίδι ή την πτήση προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Στις περιπτώσεις παραβίασης των προνοιών των υπό αναφορά Νόμων, η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως της Αστυνομίας ενημέρωνε τη Διευθύντρια του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως και υπέβαλλε εισηγήσεις για την επιβολή διοικητικού προστίμου από την ίδια.

Τι προνοούν οι διάφορες νομοθεσίες
Με τη ψήφιση του Νόμου 146(I)/2007 από 2.11.2007, καταργήθηκαν οι προηγούμενοι περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Ευθύνη Μεταφορέων) Νόμοι του 2000 και 2005. Ωστόσο, η ευθύνη των μεταφορέων η οποία καθορίζεται στο άρθρο 4 του νέου Νόμου ουσιαστικά παραμένει η ίδια ως και προηγουμένως. Βάσει όμως του άρθρου 5 του νέου Νόμου, η ευθύνη επιβολής του διοικητικού προστίμου στους μεταφορείς στα σημεία εισόδου ανήκει πλέον στον Λειτουργό Μετανάστευσης της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως της Αστυνομίας.

Χιλιάδες οι παράνομες μετακινήσεις
Με βάση τους Νόμους του 2000 και 2005, από τον Μάιο του 2004 μέχρι τις 2 Νοεμβρίου του 2007, υποβλήθηκαν από την Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως της Αστυνομίας, προς την Διευθύντρια του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως 2.533 εισηγήσεις για επιβολή προστίμων που αφορούν 90 αεροπορικές εταιρείες, συνολικού ύψους €4.678.920. Μέχρι τις 31.12.2007, είχαν εξεταστεί και εγκριθεί 398 περιπτώσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους €571.741 (12,2%) από τα οποία εισπράχτηκαν μόνο €14.737 (2,6%). Η Γενική Ελέγκτρια επισημαίνει ότι κατά τη διάρκεια των ετών 2008 και 2009, το Τμήμα δεν προχώρησε στην επιβολή ή στην είσπραξη άλλων προστίμων (σε σχέση με τις περιπτώσεις/εισηγήσεις που εκκρεμούσαν) με κίνδυνο την απώλεια σημαντικών εσόδων του Κράτους. Για τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στις Κυπριακές Αερογραμμές για 280 παραβάσεις κατά την περίοδο 28 Μαΐου 2004 μέχρι 9 Σεπτεμβρίου 2005, συνολικού ύψους €390.287, στάλθηκε στις 8.12.2005 επιστολή στο Γενικό Εισαγγελέα για λήψη νομικών μέτρων.

Πέραν των πιο πάνω, με βάση τις διατάξεις του Νόμου 146(I)/2007, κατά την 31.12.2010 εκκρεμούσε προς είσπραξη ποσό €3.106.138 (2009:€3.032.463) που αφορά πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε αεροπορικές εταιρείες από τον λειτουργό μετανάστευσης στα σημεία εισόδου, αναφορικά με τη μεταφορά προσώπων χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα/θεωρήσεις. Για είσπραξη των οφειλόμενων ποσών, το Τμήμα υπέβαλε προς τον Γενικό Εισαγγελέα, 543 περιπτώσεις επιβολής διοικητικών προστίμων συνολικού ύψους €1.600.221 και ζήτησε τη λήψη των αναγκαίων ενεργειών, σύμφωνα με το άρθρο 8 του εν λόγω Νόμου.

Επίσης, βάσει του Ν146(Ι)/2007, για την περίοδο από 1.1.2009 μέχρι 18.3.2009, επιβλήθηκαν 2.036 πρόστιμα ύψους €10.125.028 σε αερομεταφορείς για τη μη διαβίβαση δεδομένων ή τη διαβίβαση ελλειπών ή αναληθών δεδομένων, η είσπραξη των οποίων εκκρεμούσε κατά την 31.12.2009. Σημειώνεται ότι από τα πιο πάνω πρόστιμα, ποσό €8.329.633 ακυρώθηκαν τον Αύγουστο 2010, μετά από σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα ημερ. 28.4.2009, αφού αυτά αφορούσαν πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε αεροπορικές εταιρείες για πτήσεις τους προς την Κύπρο από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι από τρίτες χώρες.

Πέραν των σαράντα χιλιάδων οι αιτήσεις πολιτικού ασύλου
Ο κάθε αλλοδαπός που αιτείται πολιτικού ασύλου, απευθύνεται στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών όπου δημιουργείται σχετικός φάκελος. Ταυτόχρονα δημιουργείται φάκελος και στον Κλάδο Ασύλου του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης. Σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Ασύλου για την περίοδο 2002-2010 υποβλήθηκαν 40.292 αιτήσεις ενώ για την ίδια περίοδο στον Κλάδο Ασύλου έχουν δημιουργηθεί μόνο 27.195 φάκελοι δηλαδή για 13.097 αιτήσεις δεν έχουν ακόμη δημιουργηθεί φάκελοι. Ως αποτέλεσμα της καθυστέρησης που παρατηρείται στην διεκπεραίωση των υποθέσεων, η Αστυνομία δεν ενημερώνεται έγκαιρα ποιοι είναι παράνομοι και ποιοι όχι. Η Γενική Ελέγκτρια σημειώνει ότι η Αστυνομία είναι συνδεδεμένη με το σύστημα του Κλάδου, και θα μπορούσε να είχε άμεση πληροφόρηση για όλες τις περιπτώσεις εάν αυτές καταχωρούνταν έγκαιρα.

Δημοφιλείς αναρτήσεις