Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011

Έρχονται αυξήσεις στην τιμή του νερού

Από τον περασμένο Ιούλιο το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε προσχέδιο κανονισμών που προβλέπουν νέες αυξήσεις στην τιμή διάθεσης του πόσιμου νερού στα συμβούλια υδατοπρομήθειας, στους δήμους και στις κοινότητες. Η νέα τιμολόγηση όταν και εφόσον εφαρμοστεί θα έχει συνέπειες στους πολίτες που θα κληθούν να αγοράσουν σε αυξημένη τιμή το νερό.


Το προσχέδιο των κανονισμών προωθήθηκε για ψήφιση στη Βουλή τον Ιούλιο του 2011, ωστόσο καθυστερεί η εξέταση των εν λόγω κανονισμών. Πάντως, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων αναμένει την έγκριση των σχετικών κανονισμών προκειμένου να καθορίσει νέες τιμές. Σημειώνεται ότι υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στην υλοποίηση της νέας πολιτικής τιμολόγησης, με την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία έπρεπε να εφαρμόσει πριν από το τέλος του 2010.

Όπως αναφέρει και στην έκθεσή της η Γενική Ελέγκτρια Χρυστάλλα Γιωρκάτζη σύμφωνα με τις πρόνοιες της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΚ, τα κράτη μέλη θα έπρεπε, μέχρι το 2010, να έχουν διασφαλίσει ότι οι πολιτικές τιμολόγησης νερού θα παρέχουν κατάλληλα κίνητρα στους χρήστες, για να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους υδάτινους πόρους και, κατά συνέπεια, θα συμβάλλουν στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Οδηγίας, ενώ οι πολιτικές τιμολόγησης νερού θα είναι τέτοιες ώστε να ανακτάται το κόστος των υπηρεσιών ύδατος.

Βάσει του άρθρου 9 της Οδηγίας, η τιμολογιακή πολιτική θα έπρεπε να είχε εφαρμοστεί μέχρι τέλος του 2010 και οι σχετικές αναφορές θα έπρεπε να είχαν υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με τα Σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού, μέχρι τον Μάρτιο του 2010.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε, στις 3/6/2010, προειδοποιητική επιστολή, σύμφωνα με την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία παρέβη την υποχρέωσή της να δημοσιεύσει τα Σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού, καθώς και την υποχρέωσή της να αρχίσει η διαδικασία πληροφόρησης του κοινού και οι σχετικές διαβουλεύσεις πάνω στο προσχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού έως τις 22/12/2008. Στη συνέχεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε, στις 28/10/2010, αιτιολογημένη γνώμη για το πιο πάνω θέμα. Το Σχέδιο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 9/6/2011 και υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Δημοφιλείς αναρτήσεις