Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2009

Η Ηρωική Οργάνωσις «Χ» Και Ένα Άρθρο Του Γ. Γρίβα Λίγο Πρίν Ξεσπάσει Ο Β’ Γύρος

Εκείνες τις τραγικές ημέρες του Δεκεμβρίου μια από τις πλέον ηρωϊκές εστίες αντιστάσεως κατά της κομμουνιστικής ανταρσίας ήταν η θρυλική οργάνωση «Χ» του Συνταγματάρχη Γεωργίου Γρίβα, που έμελλε στην συνέχεια να γίνει ο περίφημος ΔΙΓΕΝΗΣ, ο Αρχηγός της ΕΟΚΑ, της οργανώσεως, που με ηρωϊσμό και αυτοθυσία πραγματοποίησε τον απελευθερωτικό αγώνα στην Κύπρο μας. Οι Χίτες έδωσαν σκληρές μάχες και είχαν εκατοντάδες νεκρούς από τους κομμουνιστές. Κράτησαν το Θησείο ελεύθερο, ενώ από την πλευρά τους οι μπολσεβίκοι σφαγίασαν ακόμη και ολόκληρες οικογένειες, όπως την οικογένεια Χαμόδρακα επειδή συμμετείχαν ενεργά στην «Χ». Στις ημέρες μας η ιστορία της «Χ» είναι άγνωστη και μόνο λίγοι ξεχωριστοί την θυμούνται. Μετά την ήττα των κομμουνιστών και την συμφωνία της Βάρκιζας, ο Συνταγματάρχης Γρίβας ίδρυσε το κόμμα των Χιτών, το οποίο εξέδιδε και μία εφημερίδα. Από την εφημερίδα αυτή είναι και το κείμενο που ακολουθεί, το οποίο να σημειωθεί ότι γράφτηκε λίγο πριν ξεσπάσει ο Β’ γύρος της κομμουνιστικής ανταρσίας. Σε αυτό του το άρθρο ευθέως ο αείμνηστος Γρίβας – Διγενής κατηγορεί τους Άγγλους ότι τροφοδοτούν τον διχασμό και ευνοούν με την στάση τους μία ακόμη αλληλοσφαγή. Το κείμενο έχει ως εξής:

“22 Ιουλίου 1946: Ποίος πταίει;
«Εις την Ελληνικήν Κυβέρνησιν τα έχουμε πη. Η Ελλάς αναρχείται. Η Ελλάς κινδυνεύει. Ο εμφύλιος πόλεμος, τον οποίον προπαρεσκεύσαν οι αρχηγοί του Κ.Κ.Ε. επίκειται.
Η πλειονότης των καλώς σκεπτομένων Ελλήνων μας επεκρότησεν. Υπάρχουν, όμως, και μερικοί οι οποίοι μας λέγουν: "Διατί καταφέρεσθε κατά της Κυβερνήσεως; Αυτά να τα πήτε στους φίλους μας Άγγλους, οι οποίοι της έχουν δέσει τα χέρια".Δεν γνωρίζομεν κατά πόσον οι τελευταίοι έχουν δίκαιον. Έχομεν, όμως, πη, άλλοτε, τι θα έπρεπε να πράξη εν τοιαύτη περιπτώσει μία Κυβέρνησις σεβομένη τας παραδόσεις του τόπου τούτου. Θα τα πούμε, όμως, και στους φίλους μας Άγγλους.»

«…Και ερωτώμεν:
Είναι αληθές ότι επεμβαίνετε εις την λήψιν μέτρων υπό του Κυριάρχου Ελληνικού Κράτους δια την πάταξιν της αναρχίας, την οποίαν εξαπέλυσε μία ελαχίστη μειοψηφία; Εάν ναι, διατί πράττετε τούτο; Δεν αγνοείτε, βέβαια, ότι οι υποκινούντες την αναρχίαν είναι όργανα ξένων, εχθρών της Ελλάδος. Δεν αγνοείτε ότι ούτοι ζητούν την απόσπασιν εδαφών εκ του ελληνικού κράτους, δια την ελευθερίαν των οποίων εχύσαμεν τόσον αίμα. Δεν αγνοείτε ότι επιζητούν το τοιούτον δια της βίας, της τρομοκρατίας, των σφαγών, εξαπολύσαντες συμμορίας ενισχυθείσας και ωπλισθείσας έξωθεν.
Εις ποίας δημοκρατικάς χώρας επιτρέπονται τοιαύται πράξεις στρεφόμεναι εναντίον της υποστάσεως αυτού τούτου του Κράτους; Πως θα συμπεριεφέρεσθο, σεις, απέναντι των Άγγλων Κομμουνιστών εάν ούτοι εζήτουν απόσπασιν εδαφών σας ουχί εκ των μητροπολιτικών τοιούτων, αλλά απλώς εξ εκείνων, τα οποία σας περισσεύουν εις τας αποικίας; Θα τους χαϊδεύατε, όπως κάμνετε σε ξένο αχυρώνα με τους Έλληνας κομμουνιστάς ή τουναντίον θα τους εκτυπούσατε χωρίς οίκτον και δεν θα επετρέπατε εις ουδένα να επέμβη; Διατί ανταρσίας εις τας αποικίας σας τα κατεπνίξατε εις το αίμα, εις δε την Ελλάδα απαγορεύετε το τοιούτον; Διατί ες Βιρμανίαν, αγγλικήν αποικίαν, ετέθη ο Κομμουνισμός εκτός Νόμου και εις την ελευθέραν και ανεξάρτητον Ελλάδα απαγορεύετε την λήψιν παρομοίου μέτρου; Διατί δεν επιτρέπετε να συλληφθούν οι αρχηγοί του Κ.Κ.Ε., υπεύθυνοι της αναρχίας εν Ελλάδι, ενώ, σεις, δια την ασφάλειαν της Αυτοκρατορίας σας δεν εδιστάσατε να θέσετε χείρα και εις μουφτήδες και εις δερβίσηδες και εις Γκάντιδες; Πως δικαιολογείτε υμείς όλα αυτά τα μέτρα, τα οποία λαμβάνετε και δεν θέλετε να δικαιολογήσετε τα μέτρα τα οποία ζητεί να λάβη η Ελληνική Κυβέρνησις;»

Δημοφιλείς αναρτήσεις